ติดต่อผู้เขียน

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ความหมายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2541, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย จึงเป็นรูปแบบของการจัดอาชีวศึกษา ที่อยู่ในลักษณะของความร่วมมือในที่นี้คือ เป็นลักษณะสองฝ่าย ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกพนักงานให้มีคุณภาพ สองสถานที่ โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี) เพื่อสองวัตถุประสงค์ ได้ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดฝึกสอง แห่งควบคู่กัน คือ ในสถานประกอบการที่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพที่จะเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และสถานศึกษาสำหรับภาคทฤษฎี

สงวน  บุญปิยทัศน์ (2544, หน้า 11)  ได้กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมกันทำกิจกรรม การรับนักเรียน เพื่อจะฝึกร่วมกัน และเป็นนักเรียนสองเรื่องในตัวคนเดียวกัน คือเป็นทั้งนักเรียนและช่างฝึกอาชีพหรือพนักงานของสถานประกอบการ(http://pimporn.nsdv.go.th/pr/dvt/dvt.htm)

จุดมุ่งหมายของการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  1. เพื่อจัดเตรียมกำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  2. เพื่อผลิตช่างฝีมือผู้มีความชำนาญงานเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
  3. เพื่อผลิตกำลังคนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
  4. เพื่อจัดการสร้างระบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการให้โอกาสในการศึกษาวิชาชีพแก่เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  5. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  6. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษา ในการเข้าสู่ระบบการปฏิรูปทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
  7. เพื่อเป็นการลดปัญหาในเรื่องงบประมาณในการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา
  8. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริงและมีเนื้อหาที่ทันต่อเทคโนโลยี
  9. เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพ การจ้างงานและอาชีพอิสระ

1459935_587016191352973_740251762_n

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

คำว่า สารสนเทศ (Information) ในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย ไว้ว่า “สาระเนื้อหาที่เกิดจากการนำข้อมูล (Data) มาคิด วิเคราะห์ คำนวณ เรียบเรียง จัดกลุ่ม จัดลำดับ แยกประเภท สรุป ทำให้มีความหมาย และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหรือผู้ใช้” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551, หน้า 222) ส่วนคำว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ ที่จะทำงานร่วมกันในการนำข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในหน่วยความจำ ซึ่งสามารถเรียกมาประมวลผล คือการนำมาคำนวณ จัดกลุ่ม จัดลำดับ แยกประเภท เรียบเรียง ฯลฯ (สุชาดา กีระนันทน์, 2541; Kowalski, 2003; Lockard and Abrams, 2004) เพื่อให้เป็นสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ใช้ใน การกำหนดนโยบาย การวางแผน การติดตามผล การบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้งในกิจการงานของรัฐหรือของเอกชน เพื่อใช้ในการบริหารการศึกษา

ประเทศไทยในระยะแรก ๆ มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้พัฒนา ระบบการทำงาน และนำมาใช้ในการบริหารการศึกษาเพื่อใช้ในการคิดตัดสินใจ ใช้ส่วนใหญ่ในการประมวลผล คำนวณสถิติเพื่อการวิจัย ไปยังคอมพิวเตอร์ที่จุดอื่น ๆ และทำงานหลายอย่างได้รวมทั้งทำงานร่วมกันได้ โดยผ่านระบบ เครือข่ายสารสนเทศซึ่งเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกที่เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ต (Internet) จึงมีการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว (http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32183&Key=news_research)

1459935_587016191352973_740251762_n

ประวัติส่วนตัว

1459935_587016191352973_740251762_n

นายนันทพล  รัตนชู

ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

E-mail:  ku.phon@hotmail.com

website: nuntaphon.wordpress.com

เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ระหว่างปี วุฒิที่ได้รับ หมายเหตุ

เอกสาร

อ้างอิง1.รร. ชูศิลป์วิทยา2526 – 2537ป. 6 2.รร. เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช2537 – 2540ม. 3 3.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช2540 – 2543ปวช.

แผนกไฟฟ้ากำลัง 4.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช2543 – 2545ปวส.

แผนกไฟฟ้ากำลัง

สาขาเครื่องกลไฟฟ้า 5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2545 – 2547ค.อ.บ.

คณะครุศาสาตร์อุตสาหกรรมภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

สาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน 239/357 หมู่บ้านการ์เด้นสวิทดิอินดี้โฮ

ที่อยู่ปัจจุบัน /-